دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه خراسان

آگهی های روزنامه خراسان   88804997 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما

 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه خراسان

آگهی های روزنامه خراسان

دفتر پذیرش آگهی روزنامه خراسان

دفتر چاپ آگهی روزنامه خراسان

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه خراسان

نمونه آگهی های روزنامه خراسان

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه خراسان

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه خراسان

آگهی های روزنامه خراسان

آگهی نیازمندی های روزنامه خراسان

آگهی نیازمندیهای روزنامه خراسان

نیازمندی های روزنامه خراسان

نیازمندیهای روزنامه خراسان

راهنمای روزنامه خراسان

نیازمندی های راهنمای خراسان

نیازمندیهای راهنمای خراسان

آگهی نیازمندی های خراسان

آگهی های نیازمندی های خراسان

آگهی نیازمندی خراسان

آگهی صفحه اصلی روزنامه خراسان

پذیرش آگهی داخلی روزنامه خراسان

آگهی داخلی روزنامه خراسان

آگهی مجلات خراسان

آگهی مجلات روزنامه خراسان

پذیرش آگهی مجلات روزنامه خراسان

چاپ آگهی روزنامه خراسان

طراحی آگهی روزنامه خراسان

قبول آگهی نیازمندی های خراسان

قبول آگهی روزنامه خراسان

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه خراسان

آگهی روزنامه ایران چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه خراسان

آگهی تبریک در روزنامه خراسان

پدیرش آگهی ویژه نامه خراسان

روزنامه خراسان

آگهی روزنامه خراسان

آگهی ویژه روزنامه خراسان

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه خراسان

نمونه آگهی روزنامه خراسان

تعرفه روزنامه خراسان

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه خراسان

تعرفه چاپ آگهی روزنامه خراسان

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه خراسان

تعرفه آگهی روزنامه خراسان

قیمت آگهی روزنامه خراسان

قیمت آگهی نیازمندی های خراسان

روزنامه خراسان تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه خراسان

نمونه آگهی های روزنامه خراسان

نمونه آگهی های روزنامه خراسان

نمونه آگهی های روزنامه خراسان ورزشی

آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان

آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان

آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ع در حال تصفیه به شماره ثبت و شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ریال موضوع ماده ۲۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نوبت اول باتوجه به شماره نامه مورخ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و نامه شماره اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران و صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ع درحال تصفیه به شماره ثبت منحل شده و آگهی انحلال شرکت تعاونی در روزنامه رسمی کشور به شماره روزنامه به تاریخ انتشار یافته است طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ع درحال تصفیه دعوت به عمل می آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با تقدیم اسناد و مدارک مستدل و مثبته جهت تصفیه حساب به هیات تصفیه شرکت به آدرس تهران کاووسیه خیابان نلسون ماندلا آفریقا ساختمان مهرگان پلاک ۵۵ طبقه ۴ و کدپستی مراجعه نمایند در غیر اینصورت برابر قوانین و مقررات رفتار خواهد شد این آگهی سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می گردد محمدبیاتانی به نمایندگی از شرکت تدبیر اقتصاد مجد مدیر اجرایی تصفیه و عضو هیات تصفیه مصطفی رحیمی به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف عضو هیات تصفیه مسعود حاتمی به نمایندگی از شرکت همراه سير فردیس عضو هیات تصفیه هیات تصفیه شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ع درحال تصفیه آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان - چاپ آگهی مشارکت در روزنامه خراسان - پذیرش چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خراسان - دفتر سفارش آگهی و اطلاعیه روزنامه خراسان - تلفن دفتر قبول آگهی روزنامه خراسان - دفتر پذیرش شبانه روزی آگهی روزنامه خراسان - تلفن سفارش 24 ساعته آگهی روزنامه خراسان - قبول آگهی جهت چاپ در روزنامه کثیرالانتشار خراسان - تلفن دفتر قبول آگهی های روزنامه خراسان - دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه خراسان - تلفن دفتر سفارش چاپ اطلاعیه و آگهی در روزنامه خراسان - پذیرش چاپ آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه خراسان - قبول آگهی مجامع عمومی برای چاپ در روزنامه خراسان - چاپ آگهی تلفنی روزنامه خراسان - خدمات چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خراسان - چاپ آگهی مفقودی در روزنامه خراسان - قبول آگهی روزنامه خراسان پذیرش و قبول چاپ آگهی های روزنامه خراسان پذیرش آگهی شرکت ها جهت چاپ در روزنامه خراسان چاپ آگهی مجمع عمومی در روزنامه خراسان چاپ آگهی مجامع عمومی در روزنامه خراسان چاپ آگهی تشکیل مجامع عمومی شرکتها و موسسات در روزنامه خراسان تلفن سفارش چاپ آگهی روزنامه خراسان تلفن دفتر قبول سفارش آگهی روزنامه خراسان قبول سفارش چاپ آگهی روزنامه خراسان به صورت شبانه روزی قبول چاپ آگهی روزنامه خراسان دفتر پذیرش چاپ آگهی و اطلاعیه در روزنامه خراسان تلفن قبول سفارشات چاپ آگهی و اطلاعیه و فراخوان و مجامع عمومی در روزنامه خراسان دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه خراسان تلفن پذیرش چاپ آگهی مجامع و مناقصات و مزایدات در روزنامه کثیرالانتشار خراسان

لینک کلیدی :
آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان  تلفن دفتر قبول آگهی های روزنامه خراسان  آگهی همکاری درخصوص فرصت شغلی  تلفن سفارش 24 ساعته آگهی روزنامه خراسان  آگهی روزنامه خراسان
کلمات کلیدی :
آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ع در حال تصفیه به شماره ثبت و شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ریال موضوع ماده ۲۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نوبت اول باتوجه به شماره نامه مورخ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و نامه شماره اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران و صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ع درحال تصفیه به شماره ثبت منحل شده و آگهی انحلال شرکت تعاونی در روزنامه رسمی کشور به شماره روزنامه به تاریخ انتشار یافته است طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ع درحال تصفیه دعوت به عمل می آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با تقدیم اسناد و مدارک مستدل و مثبته جهت تصفیه حساب به هیات تصفیه شرکت به آدرس تهران کاووسیه خیابان نلسون ماندلا آفریقا ساختمان مهرگان پلاک ۵۵ طبقه ۴ و کدپستی مراجعه نمایند در غیر اینصورت برابر قوانین و مقررات رفتار خواهد شد این آگهی سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می گردد محمدبیاتانی به نمایندگی از شرکت تدبیر اقتصاد مجد مدیر اجرایی تصفیه و عضو هیات تصفیه مصطفی رحیمی به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف عضو هیات تصفیه مسعود حاتمی به نمایندگی از شرکت همراه سير فردیس عضو هیات تصفیه هیات تصفیه شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ع درحال تصفیه چاپ آگهی مشارکت در روزنامه خراسان پذیرش چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خراسان دفتر سفارش آگهی و اطلاعیه روزنامه خراسان تلفن دفتر قبول آگهی روزنامه خراسان دفتر پذیرش شبانه روزی آگهی روزنامه خراسان تلفن سفارش 24 ساعته آگهی روزنامه خراسان قبول آگهی جهت چاپ در روزنامه کثیرالانتشار خراسان تلفن دفتر قبول آگهیهای روزنامه خراسان پذیرش سفارش چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خراسان دفتر قبول آگهی های روزنامه خراسان پذیرش و قبول چاپ آگهی های روزنامه خراسان پذیرش آگهی شرکت ها جهت چاپ در روزنامه خراسان چاپ آگهی مجمع عمومی در روزنامه خراسان چاپ آگهی مجامع عمومی در روزنامه خراسان چاپ آگهی تشکیل مجامع عمومی شرکتها و موسسات در روزنامه خراسان تلفن سفارش چاپ آگهی روزنامه خراسان تلفن دفتر قبول سفارش آگهی روزنامه خراسان قبول سفارش چاپ آگهی روزنامه خراسان به صورت شبانه روزی قبول چاپ آگهی روزنامه خراسان دفتر پذیرش چاپ آگهی و اطلاعیه در روزنامه خراسان تلفن قبول سفارشات چاپ آگهی و اطلاعیه و فراخوان و مجامع عمومی در روزنامه خراسان دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه خراسان تلفن پذیرش چاپ آگهی مجامع و مناقصات و مزایدات در روزنامه کثیرالانتشار خراسان

چاپ آگهی در روزنامه خراسان

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه تبسم آفتاب
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه بانو مانا
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه خراسان
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه خراسان
سفارش آگهی روزنامه خراسان  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان - آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان - آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان - آگهی نوبت اول تصفیه شرکت تعاونی چاپ شده در روزنامه خراسان
آگهی های روزنامه خراسان - آگهی های روزنامه خراسان - آگهی های روزنامه خراسان - آگهی های روزنامه خراسان - آگهی های روزنامه خراسان - آگهی های روزنامه خراسان - آگهی های روزنامه خراسان